van
De besloten vennootschap

Aannemingsbedrijf Weijermars B.V.
(K.v.K. nr. 08160564 )
Breemarsweg 227, 7553 HJ Hengelo

Gedeponeerd op 9 juni 2020 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Almelo onder nummer 13/2020.

Artikel 1. Definities

‘aannemer’: aannemingsbedrijf Weijermars B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden.
‘consument’: een opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
‘aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de koper/opdrachtgever.
‘schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.
‘werk’: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen en diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder begrepen aangenomen werk en werk op basis van regie, waarop de besloten vennootschap Aannemingsbedrijf Weijermars B.V., gevestigd te 7553 HJ Hengelo aan de Breemarsweg 227, KvK-nummer 08160564, hierna verder te noemen aannemer, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
 3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van een overeenkomst

 1. De door aannemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende zestig dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen, zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. De offerte vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijzen en indien van toepassing de prijsvormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.
 3. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van de aannemer. Zij mogen niet zonder zijn schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 4. Indien de koper/opdrachtgever de offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan de aannemer.
 5. De aannemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de offerte in rekening te brengen, mits hij de koper/opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 6. Indien de offerte van de aannemer wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat:
 • hetzij de aannemer de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt,
 • hetzij een aannemingsovereenkomst door aannemer en opdrachtgever is getekend;
 • hetzij de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt.
 1. De aannemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. De overeengekomen levertijd wordt dan met de hierdoor verloren tijd verlengd.

Artikel 4. Oplevering

 1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Aannemer zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.
 3. Bij overschrijding van deze levertijd zal de aannemer in overleg treden met de koper/opdrachtgever.
 4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 • hetzij wanneer de aannemer aan de koper/opdrachtgever kennis heeft gegeven
  dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
 • hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de aannemer schriftelijk aan de koper/opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
 • hetzij wanneer de koper/opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 1. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 2. Oplevering ontslaat de aannemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de koper/opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 3. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de aannemer naar de koper/opdrachtgever.

Artikel 5. Deelleveringen

Het is aannemer toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is aannemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de gekochte of voor hem geproduceerde zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.

Artikel 6. Verplichtingen van de aannemer

 1. De aannemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde schriftelijke stukken waaronder voorschriften, ontwerp, technische omschrijvingen, berekeningen, vergunningen, etc, in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in die schriftelijke stukken tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
 2. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht de aannemer de koper/opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door de aannemer bepaald.
 3. Aannemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Aannemer vereist, heeft Aannemer het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
 5. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aannemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Aannemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Verplichtingen van de koper/opdrachtgever

 1. De koper/opdrachtgever is jegens de aannemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de aannemer en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 2. De koper/opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan aannemer aan geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan aannemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan aannemer zijn verstrekt, heeft aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De koper/opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
 4. De koper/opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.
 5. De koper/opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever. De aannemer geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.
 6. De koper/opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien hiervan terstond in kennis te stellen.
 7. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de koper/opdrachtgever verantwoordelijk is dient de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade door de koper/opdrachtgever te worden vergoed.
 8. De koper/opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
 9. De koper/opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
 10. De koper/opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 11. De koper/opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
 12. De koper/opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
 13. De koper/opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de koper/opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 14. De koper/opdrachtgever staat de aannemer toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Artikel 8. Verrekening van meer- en minderwerk

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  a. in geval van wijzigingen in het bestek, in het werk, van de opdracht of de voorwaarden van
  uitvoering van het werk;
  b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte
  hoeveelheden;
 2. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.
 3. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
 4. Zonder een schriftelijke en ondertekende meerwerkopdracht is aannemer niet gehouden tot uitvoering van meerwerk. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat, wanneer desondanks dat meerwerk is uitgevoerd, de aanspraken van de aannemer op verrekening daarvan onverlet.
 5. Als meerwerk worden tevens beschouwd voorzieningen die de aannemer ten gevolge van een gehele of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van het werk door de opdrachtgever moet treffen. De schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt dient hem te worden vergoed. Indien de schorsing langer duurt dan 1 maand is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. De daaruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Kostenverhogende omstandigheden

 1. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient de aannemer de koper/opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 2. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de aannemer worden verrekend als meerwerk.

Artikel 10. Wijzigingen in de te leveren zaken

Aannemer is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 11. Monsters, modellen en voorbeelden

Als aannemer een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van aannemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan aannemer omstandigheden ter kennis komen die aannemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien aannemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  In de genoemde gevallen is aannemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van aannemer schadevergoeding te vorderen.
 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan aannemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is aannemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door aannemer geleverde zaken blijven het eigendom van aannemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met aannemer gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door aannemer verrichte of te verrichten diensten,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).
 1. Door aannemer afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt aannemer zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die aannemer uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door aannemer geleverde zaken welke door de opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor aannemer haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
 3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is aannemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht aannemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van aannemer:
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan aannemer op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door aannemer geleverde zaken te verpanden aan aannemer op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van aannemer;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die aannemer ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen

 1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomen;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken
 • aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan aannemer te melden.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering schriftelijk te melden aan aannemer.
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan aannemer worden geretourneerd.

Artikel 15. Prijsverhoging

Indien aannemer met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is aannemer niettemin na twee maanden, nadat een overeenkomst is tot stand gekomen, gerechtigd tot verhoging van de prijs. Indien de prijsverhoging meer dan 7 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. Wanneer de opdrachtgever consument is, is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vermeerderd met 2%.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd, wanneer deze geen consument is:
 • over de eerste € 3.000,00 15%
 • over het meerdere tot € 6.000,00 10%
 • over het meerdere tot € 15.000,00 8%
 • over het meerdere tot € 60.000,00 5%
  over het meerdere 3%
  Indien aannemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan volgens bovenstaande staffel voor rekening van opdrachtgever komen, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  Indien de opdrachtgever consument is, vindt de berekening van de buitengerechtelijke kosten plaats volgens de staffel van het Besluit BIK.
 1. De opdrachtgever is jegens aannemer de door aannemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien aannemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van aannemer is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering vermeerderd met zijn eigen risico. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van aannemer beperkt tot de factuurwaarde van de gebrekkige zaak of van het betreffende werk, met een maximum van € 25.000,00.
 2. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade zoals bedrijfsschade, storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, waaronder begrepen schade aan dieren en/of (al dan niet geoogste) gewassen, al dan niet door derden geleden.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van aannemer of haar bedrijfsleiding.

Artikel 19. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan aannemer zijn toe te rekenen.
  Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van aannemer wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van aannemer; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan aannemer afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat aannemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van aannemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door aannemer niet mogelijk is langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien aannemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Verjaring rechtsvordering

De rechtsvordering van opdrachtgever tot schadevergoeding of tot herstel jegens aannemer ingevolge deze voorwaarden verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 21. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en aannemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door Rechtbank Overijssel te Almelo. Aannemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter danwel het geschil te laten beslechten door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen aannemer en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 23. Wijziging van de voorwaarden

Aannemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Aannemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.